Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81558
Title: Nhìn lại 30 năm quan hệ Việt - Trung kể từ sau bình thường hóa
Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa
Keywords: Quan hệ Việt - Trung
Bình thường hóa
Tranh chấp Biển Đông
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .-Tr.69-81
Abstract: Dựa vào những sự kiện quan trọng mang tính dấu mốc, bài viết chia diễn tiến của mối quan hệ Việt - Trung 30 năm kể từ sau khi bình thường hóa thành ba giai đoạn nhỏ, mỗi giai đoạn gần tương ứng với một thập kỷ. Về thành tựu và tồn tại, trong 30 năm, quan hệ chính trị ngoại giao hữu nghị, liên hệ chặt chẽ nhưng cần tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, củng cố nền tảng dân ý của mối quan hệ: quan hệ kinh tế phát triển nhanh nhưng cần có các giải pháp hiệu quả hơn để khắc phục hạn chế: giải quyết xong hai vấn đề liên quan đến biên giới lãnh thổ nhưng cần xử lý tốt tranh chấp Biển Đông. Cuối cùng, bài viết phân tích bối cảnh mới và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam cũng như quan hệ Việt - Trung trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81558
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.