Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81562
Title: Thực trạng và giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Trần, Văn Điền
Tiêu, Thanh Sang
Keywords: Chất lượng
Đạo đức cách mạng
Giải pháp
Giáo dục
Trường Đại học Đồng Tháp
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 11, Số 01 .- Tr.29-39
Abstract: Qua khảo sát 200 sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp về các hoạt động giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên trong Nhà trường, chúng tôi tiến hành phân tích số liệu và đánh giá thực trạng các hoạt động giáo dục đạo đức cách mạng như: Giáo dục đạo đức cách mạng thông qua giảng dạy các môn học về lý luận chính trị; Thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng của các tổ chức Đảng và đoàn thể; Thông qua vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ giảng viên và thông qua ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng của sinh viên. Từ đó, chúng tôi đề ra các giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81562
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.