Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8159
Title: Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến vượt chi phí các dự án đấu tư xây dựng cảng biển Việt Nam
Authors: Nguyễn, Minh Tâm
Lưu, Trường Văn
Keywords: Vượt chi phí
Dự án cảng biển
MEAN
Phân tích thống kê
Quản lý xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.66-69
Abstract: Bài báo này trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến vượt chi phí của dự án đầu tư xây dựng các cảng biển Việt Nam. Khảo sát bằng bảng câu hỏi đã được áp dụng. Các nhân tố được xếp hạng theo MEAN. Các nhân tố xếp hàng đầu là “chưa đánh giá chi tiết điều kiện địa chất của dự án”, “Chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính”, và "Sự gia tăng về đơn giá vật liệu xây dựng”. Các kết quả của nghiên cứu này có thể được dùng như là một nền tảng để giúp các bên liên quan đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế sự vượt chi phí của dự án đầu tư xây dựng các cảng biển Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8159
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.