Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8163
Title: Ảnh hưởng của phương thức bổ sung men vi sinh hữu ích lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm sú (Penaeus monodon)
Authors: Tô, Công Tâm
Huỳnh, Thanh Tới
Thái, Viên Ngọc
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của phương thức bổ sung men vi sinh lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm sú (Penaeus monodon) giống. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức với lượng men vi sinh được bổ sung. Bổ sung mỗi ngày vào nước, vào thức ăn và sau đó áo với chuối, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Tôm giống (0,01 g/cá thể) được bố trí trong bể 150 lít chứa 50 lít nước 10‰. Sau 30 ngày ương kết quả cho thấy tỉ lệ sống của tôm ở các nghiệm thức có bổ sung men vi sinh cao hơn không ý nghĩa (p>0,05) so với nghiệm thức đối chứng, tỉ lệ sống cao nhất là tôm ở nghiệm thức trộn men vi sinh vào thức ăn và trộn men vi sinh vào thức ăn sau đó được áo với chuối. Khối lượng của tôm ở nghiệm thức bổ sung men vi sinh vào thức ăn đạt 1,8 g/cá thể cao hơn không ý nghĩa so với tôm ở nghiệm thức đối chứng (1,39 g/cá thể). Kết quả này cho thấy tỉ lệ sống và khối lượng tôm có cải thiện ở nghiệm thức trộn men vi sinh vào thức ăn, tốt hơn các phương thức bổ sung men vi sinh khác.
Description: 11tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8163
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
516 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.