Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8164
Nhan đề: Ảnh hưởng thay thế thức ăn viên bằng sinh khối artemia lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá kèo (Pseudapocryptes elongates) giống
Tác giả: Tô, Công Tâm
Huỳnh, Thanh Tới
Trần, Hoàng Thái
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng Artemia sinh khối đông lạnh để thay thế thức ăn viên trong ương cá kèo (Pseudapocryptes elongates) giống. Thí nghiệm được bố trí với 05 nghiệm thức (NT) phần trăm thay thế thức ăn viên bằng Artemia (dựa vào khối lượng khô) từ 0% (NT1), 25% (NT2), 50% (NT3), 75% (NT4) và đến 100% (NT5), mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần. Cá kèo giống tự nhiên (3,08 cm; 1,10 g) được mua tại vùng biển Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Cá được bố trí ương trong bể nhựa 250 L, chứa 100 L ở độ mặn 5 ‰, với mật độ thả 100 cá thể/m2 . Kết quả sau 30 ngày ương cho thấy tỉ lệ sống dao động từ 77,3-86,4%, sai biệt không có ý nghĩa (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Chiều dài và khối lượng cá có cải thiện ở các nghiệm thức thay thế thức ăn viên bằng Artemia đông lạnh, nhưng sai biệt không có ý nghĩa (p>0,05), ngoại trừ cá ở NT2 (6,68 g/cá thể) có khối lượng lớn hơn có ý nghĩa (P<0,05) so với cá ở NT1 (5,48 g/cá thể), và ở NT5 có khối lượng (4.20 g/cá thể) kém hơn có ý nghĩa so với cá ở NT1. Từ kết quả của thí nghiệm này có thể khẳng định rằng sinh khối Artemia thay thế thức ăn viên từ 25-75% trong ương cá kèo.
Mô tả: 12tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8164
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
256.47 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.