Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8165
Title: Ảnh hưởng của chu kỳ bổ sung chế phẩm sinh học lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm sú (Penaeus monodon) giống
Authors: Lê, Thị Phương Mai
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Bá Đức
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định chu kì bổ sung chế phẩm sinh thích hợp cho tỉ lệ sống và sự sinh trưởng của hậu ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon) thí nghiệm được thực hiên với 5 nghiệm thức, 3 lần lặp lại, mật độ thả 2 con/L. Men vi sinh được bổ sung vào môi trường nước với 4 chu kì khác nhau (mỗi ngày, 3 ngày/lần, 5 ngày/lần và 7 ngày/lần) tương ứng với 4 nghiệm thức NT1, NT2, NT3, NT4 so sánh với nghiệm thức không bổ sung men vi sinh (ĐC). Kết quả sau 30 ngày ương cho thấy tỉ lệ sống ở các nghiệm thức có bổ sung vi sinh cao hơn không có ý nghĩa (p>0,05) so với tôm ở nghiệm thức đối chứng (không bổ sung vi sinh). Khối lượng tôm ở nghiệm thức bổ sung vi sinh 5 ngày 1 lần (0,91 g/cá thể) lớn hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với tôm nuôi ở nghiệm không bổ sung men vi sinh (0,71 g/cá thể), nhưng khác biệt không có ý nghĩa so với tôm ở các nghiệm thức còn lại (p>0,05). Kết quả này cho thấy tôm ương với bổ sung men vi sinh 5 ngày và 7 ngày 1 lần có khối lượng không khác biệt so với tôm bổ sung men vi sinh mỗi ngày và 3 ngày/lần.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8165
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
868.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.