Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8167
Title: Ảnh hưởng của việc bổ sung natri citrate trong ương giống cá điêu hồng (Oreochromis sp.)
Authors: Trần, Nguyễn Hải Nam
Huỳnh, Thanh Tới
Huỳnh, Chí Hạo
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng natri citrate trong ương cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Thí nghiệm được thực hiện với 05 nghiệm thức (NT) với hàm lượng natri citrate được bổ sung vào 1 kg thức ăn như sau: NT1 (0g), NT2 (5g), NT3 (10g), NT4 (15g) và NT5 (20g), mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần. Cá có chiều dài và khối lượng ban đầu của cá là 7,62±0,88 cm/cá thể và 7,7±0,92 g/cá thể. Kết quả sau 30 ngày ương cho thấy, tăng trưởng về chiều dài của cá trong tất cả nghiệm thức cho ăn bằng natri citrate trong khẩu phần ăn tốt hơn không có ý nghĩa (p<0,05) so với cá cho ăn 100% thức ăn không bổ sung. Thêm vào đó, cá cho ăn bằng natri citrate trong khẩu phần ăn cũng cải thiện đáng kể về khối lượng, tăng trưởng về khối lượng cá ở các nghiệm thức cho ăn bằng natri citrate tốt hơn so với cá cho ăn bình thường, tăng trưởng về khối lượng cá cao nhất ở NT5 (23,7g/cá thể), kế đến là cá ở NT3 (22,6 g/cá thể), NT4 (21,3 g/cá thể), NT2 (20,3g/cá thể) và cuối cùng là NT1 (19,4g/cá thể). Bổ sung natri citrate vào thức ăn có cải thiện tăng trưởng về chiều dài và khối lượng cá mà còn làm tăng tỉ lệ sống của cá đáng kể.
Description: 10tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8167
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
152.98 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.