Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8168
Title: Nguyên tắc phát triển đô thị theo hướng sinh thái tại Việt Nam dưới góc nhìn người làm kiến trúc - xây dựng
Authors: Nguyễn, Quang Tuấn
Keywords: Đô thị sinh thái
Đô thị Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.70-71
Abstract: Bài viết nhìn nhận về đô thị sinh thái trên quan điểm của những người làm trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng; Đề xuất các nguyên tắc được cho là phù hợp với các đô thị tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8168
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.