Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8170
Title: Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung LP20, lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn giống
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Phan, Kim Phụng
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá việc bổ xung LP20 ảnh hưởng lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá trê vàng. Thí nghiệm được thực hiện trong 2 tháng, có 4 nghiệm thức thức ăn 45% đạm có bổ xung LP20 với (1) 0ppm; (2) 50ppm; (3) 100ppm; (4) 250ppm, mỗi nghiệm thức có 4 lần lặp lại bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. Thu mẫu toàn bộ số cá trong bể đếm số lượng và cân khối lượng để sát định tốc độ tăng trưởng. Tính tổng lượng thức ăn ăn vào để tính hiệu quả sử dụng thức ăn FCR. Kết quả cho thấy ở ba nghiệm thức có bổ sung LP20 liều lượng 50ppm, 100ppm, 250ppm có tỷ lệ sống lần lượt là 92,3%; 91,0%; 92,5% cao hơn so với nghiệm thức 1 không bổ sung LP20 87,5%. Tăng trưởng tương đối ở nghiệm thức bổ xung LP20 liều lượng 50ppm có kết quả cao nhất là 3,51g/ngày có sự khác biệt mức ý nghĩa thống kê (p<0.05) so với các nghiệm thức còn lại. Hệ số chuyển hóa thức ăn FCR khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa cao nhất là nghiệm thức 1 (1,33) và thấp nhất là nghiệm thức 3 (1,07). Bổ sung LP20 có ảnh hưởng đến tăng trưởng và FCR của cá.
Description: 10tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8170
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
813.44 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.