Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8176
Nhan đề: Khảo sát sự biến động mật độ vi khuẩn tuyến sông Mỹ Thanh- Sóc Trăng
Tác giả: Lam, Mỹ Lan
Phạm, Thị Tuyết Ngân
Nguyễn, Hoàng Thơ
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu biến động mật độ một số nhóm vi khuẩn (tổng vi khuẩn, Bacillus, Lactobacillus, tổng Vibrio, Vibrio harveyi, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus) trong nước trên tuyến sông Mỹ Thanh: nhánh rẽ Nhu Gia – đầu nguồn (NG), đoạn giữa sông Mỹ Thanh (MT1) và cửa sông Mỹ Thanh – cuối nguồn (MT2). Mẫu nước được thu lúc nước lớn ở cả ba thủy vực và mật độ vi khuẩn được xác định bằng phương pháp đếm khuẩn lạc trên đĩa thạch Nutrient agar, Thiosulphate Citrate Bile Sucrose Agar, MRS, môi trường chuyên biệt cho Bacillus, Hi Chrom Agar và Chrom Agar . Kết quả cho thấy mật độ tổng vi khuẩn giảm dần từ tháng 1 đến tháng 6, mật độ tổng vi khuẩn trong nước dao động từ (1,0×102 – 5,1×105 CFU/mL) có sự khác biệt thống kê giữa đầu và cuối nguồn, mật độ cao nhất ở đầu nguồn, thấp nhất ở cuối nguồn. Nhóm Bacillus và Lactobacillus có mật độ thấp nhất là ở cuối nguồn. Trong khi đó mật độ của nhóm Vibrio có mật độ cao nhất ở cuối nguồn và thấp nhất ở đầu nguồn.
Mô tả: 12tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8176
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
561.77 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.