Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81814
Title: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Dspace-Cris trong xây dựng hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu
Authors: Phan, Ngọc Đông
Lê, Vũ Đình Phi
Nguyễn, Xuân Phương
Nguyễn, Khánh Trang
Keywords: Hệ thống quản lý thông tin
DSpace-CRIS
Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin tư liệu;Số 01 .- Tr.37-45
Abstract: Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu là dịch vụ mới đang nổi lên trong các cơ quan nghiên cứu. RIMS hỗ trợ các trường đại học trong việc quản lý thông tin giảng viên và nhà nghiên cứu của họ thông qua một giao diện duy nhất. Nó cũng cho phép nhà nghiên cứu lưu trữ và chia sẻ nghiên cứu của họ với công chúng và cho phép sử dụng lại nghiên cứu đó. Việc triển khai RIMS trong các trường đại học đảm bảo việc quản lý thông tin nghiên cứu phù hợp để sử dụng trong tương lai. Nghiên cứu này góp phần hướng tới sự hiểu biết về RIMS và hỗ trợ việc lựa chọn ứng dụng phần mềm thích hợp để triển khai hệ thống RIMS trong các trường đại học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81814
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
16.16 MBAdobe PDF
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.