Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81831
Title: Nhận thức về động lực phát triển Viêt Nam trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Động lực phát triển
Khát vọng phát triển
Phồn vinh
Hạnh phúc
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 11(366) .- Tr.03-09
Abstract: Việc nhận thức, tìm ra các động lực phát triển xã hội trong từng giai đoạn cụ thể ở mỗi quốc gia là điều cần thiết. Tuy nhiên, nhận thức động lực phát triển xã hội phải căn cứ vào các điều kiện lịch sử cụ thể, khách quan, những mục tiêu mà các quốc gia hướng tới và cả những điều kiện khác nữa. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định các động lực cụ thể để phát triển đất nước trong các văn kiện Đại hội. Bài viết tập trung làm rõ nhận thức về động lực phát triển Việt Nam trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81831
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.