Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/818
Nhan đề: 10 hoạt động nổi bật của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 2017
Tác giả: VNUBW
Từ khoá: Hoạt động công đoàn
Ngân hàng
Việt Nam
Năm 2017
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 1.- Tr.47-49
Tóm tắt: Bài viết nói về 10 hoạt động nổi bật của công đoàn ngân hàng Việt Nam gồm: Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng đa dạng, thiết thực,hiệu quả; Tổ chức thành công đại hội cơ sở trong toàn ngành; Các phong trào thi đua sâu rộng và thiết thực; Sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Chăm lo trực tiếp đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, vì lợi ích đoàn viên công đoàn; Triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; Phát triển mới 10.897 đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho lao động nữ; Các hoạt động đối ngoại gắn với việc thực hiện nhiêm vụ công đoàn; Đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/818
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.77 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.