Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8192
Nhan đề: Effect of salinity on wild algae development under laboratory condition
Tác giả: Nguyen, Van Hoa
Duong, Nguyen Mai Anh
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Among different algae species which were feeding for Artemia, Bacillariophyceae was the most important species. The objective of this study was to investigate the optimal salinity for the best growth of Bacillariophyceae that was derived from wild algae in the coastal of Vinh Chau town, Soc Trang province, Vietnam. The research was carried out in the laboratory at five different salinity, including 20 ppt, 30 ppt, 40 ppt, 50 ppt, 60 ppt. Each treatment has three replications. After 10 days, the results showed that the density of Bacillariophyceae at treatment 50 ppt reached the highest density at 7th day (5.89 ± 1.67 million cells/mL). However, at treatment 60 ppt reached highest wild algae density (11.01 ± 1.54 million cells/mL). The result showed that Bacillariophyta grow well at a salinity of 20-60 ppt. However, at 50 ppt and 60 ppt showed higher densities than other salinity (20 ppt, 30 ppt, 40 ppt).
Mô tả: 17p.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8192
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
777.92 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.