Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8217
Title: Về mối quan hệ giữa chính sách thuế và chuẩn mực kế toán
Authors: Nguyễn, Đăng Huy
Keywords: Mối quan hệ
Chính sách thuế
Chuẩn mực kế toán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.10-12
Abstract: Kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường và mở cửa nền kinh tế hội nhập với thế giới, nhất là trong những năm gần dây, chính sách thuế, cũng như hệ thống kế toán Việt Nam đã có nhiều thay đổi và ngày càng phù hợp hơn với cơ chế quản lý mới, với xu hướng hội nhập. Cùng với đó, sự khác biệt giữa chính sách thuế và hệ thống chuẩn mực kế toán đã xuất hiện và ngày càng trở nên rõ ràng, trong khi chúng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hiện trạng này dẫn tới một số vướng mắc, cần có cách khắc phục phù hợp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8217
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.37 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.147.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.