Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8218
Title: Khả năng chịu cắt tại liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép: Phần 2- Cơ chế chuyền lực cắt
Authors: Đào, Ngọc Thế Lực
Trương, Quang Hải
Trần, Quang Khải
Nguyễn, Minh Tuấn Anh
Keywords: Ống thép nhồi bê tông
Dầm bẹt
Liên kết
Bê tông cốt thép (BTCT)
Cơ chế truyền lực cắt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.108-110
Abstract: Hiện nay, hầu hết các tiêu chuẩn chưa đề cập đến việc tính toán khả năng chịu cắt tại vị trí liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép và các nghiên cứu về vấn đề này còn hạn chế. Cơ chế truyền lực cắt tại vị trí liên kết chưa được hiểu rõ. Bài báo này sẽ phân tích ảnh hưởng của các cơ chế truyền lực cắt khác nhau đến khả năng chịu cắt của dầm bẹt tại vị trí liên kết từ đó xác định sự đóng góp của từng cơ chế đến khả năng chịu cắt của dầm làm căn cứ cho việc đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng chịu cắt của dầm. Các cơ chế này sẽ được xác thực với kết quả thí ghiệm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8218
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.