Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8222
Title: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấm dứt hợp đồng xây dựng do vi phạm hợp đồng tại TP. HCM =
Other Titles: The model of factors affecting construction contract termination due to breaches ofcontract in Ho Chi Minh city
Authors: Nguyễn, Viên Minh
Lưu, Trường Văn
Keywords: Chấm dứt hợp đồng xây dựng
EFA
Vi phạm hợp đồng
Hồi quy
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.123-125
Abstract: Bài báo này trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm xác định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấm dứt hợp đồng xây dựng do vi phạm hợp đồng tại TP.HCM. Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát bằng câu hỏi. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy được áp dụng để phân tích dữ liệu. Một mô hình bao gồm 05 nhóm thành tổ đã được đề nghị. Các kết quả của nghiên cứu này có thể được dùng như là một nền tảng để giúp các bên liên quan đưa ra các biện pháp nhằm giảm đi việc chấm dứt hợp đồng xây dựng do vi phạm hợp đồng tại TP.HCM.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8222
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.11 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.243.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.