Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82242
Title: Nghiên cứu hiệu quả hấp thụ coban từ dung dịch mô phỏng pin lithium-ion phế thải bằng chất trao đổi ion AG50W-X4.
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Võ, Thị Kim Xoan
Keywords: Cử nhân Hoá học
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Nghiên cứu hiệu quả hấp thụ coban từ dung dịch mô phỏng pin lithium-ion phế thải bằng chất trao đổi ion AG50W-X4” được thực hiện với mục đích Nghiên cứu hiệu quả hấp thụ coban từ dung dịch mô phỏng pin lithium-ion phế thải bằng chất trao đổi ion AG50W-X4 và dựa vào các kết quả thu được, sẽ đề xuất các điều kiện tối ưu để hấp phụ và rửa giải coban từ dung dịch HCl. Các yếu tố thời gian, nồng độ axit, nồng độ nhựa, khả năng hấp phụ tối đa của nhựa và rửa giải được thực hiện trong đề tài, kết quả thu được như sau: Thời gian tối ưu là 2 giờ, nồng độ HCl thấp thì khả năng lượng coban được hấp thụ sẽ cao hơn (chọn HCl 0.2 M), nồng độ chất hấp phụ càng tăng thì khả năng hấp phụ tăng (chọn nồng độ nhựa 20 g/L), nhựa AG50W-X4 có khả năng hấp phụ khá tốt Co(II), nồng độ acid HCl cao hơn 3 M coban trong nhựa AG50W-X4 sẽ được rửa giải hoàn toàn.
Description: 44tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82242
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.