Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8241
Title: Cải cách hành chính trước thềm cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Bàn, Thị Bình
Keywords: Cải cách hành chính
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.24-26
Abstract: Cải cách hành chính được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trước sự phát triển như vũ bão của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, thì vấn đề đặt ra là làm sao để hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, đội ngũ công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam vừa xây dựng được một quy trình quản lý “năng động ”, vừa có khả năng ứng phó linh hoạt
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8241
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.