Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8242
Title: Ứng dụng mô hình thông tin và môi trường dữ liệu chung trong quản lý tiến độ thi công công trình
Authors: Lê, Trường Duy
Nguyễn, Anh Thư
Keywords: Mô hình thông tin công trình (BIM)
Môi trường dữ liệu chung
Quản lý tiến độ
Trao đổi thông tin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 598 .-Tr.4-8
Abstract: Nghiên cứu này hướng tới việc giúp các bên tham gia dự án có thể khám phá các khía cạnh ảnh hướng đến tiến độ của dự án, từ đó đề xuất quy trình ứng dụng BIM bằng việc trực quan thiết kế bằng mô hình 3D, xây dựng mô hình điều kiện hiện trạng, phối hợp thiết kế với việc phân tích xung đột v.v... để tăng hiệu quả quản lý tiến độ. Nhưng vấn đề là làm sao có thể khai thác mô hình BIM một cách hiệu quả và đạt được mục đích đề ra ở trên? Điều này liên quan đến tính hiệu quả của việc trao đổi và kế thừa thông tin từ tất cả các bên tham gia dự án trong tất cả các giai đoạn, sao cho dữ liệu đầu vào để tạo lập mô hình BIM là đáng tin cậy. Vấn đề này có thể khắc phục bằng cách sử dụng một môi trường dữ liệu chung (CDE) trong suốt vòng đời dự án mà ở đó tất cả các bên tham gia dự án cùng phối hợp, chuyển giao thông tin lẫn nhau để đảm bảo thông tin được kiểm soát và kế thừa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8242
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.