Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8267
Title: Ứng xử nút dầm vách đưới tác động của tải trọng ngang mô phỏng tải trọng động đất
Authors: Trần, Cao Thanh Ngọc
Keywords: Bê tông cốt thép
Phần tử hữu hạn
Động đất
Tải trọng ngang
Dầm - vách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 598 .-Tr.26-28
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả phân tích ứng xử của nút dầm vách bê tông cốt thép chịu tải trọng ngang mô phỏng tải trọng động đất. Phương pháp phân tử hữu hạn được sử dụng để mô phỏng loại nút này thông qua phần mềm Abaqus. Kết quả nghiên cứu cho thấy đường cong lực chuyển vị giữa mô hình thí nghiệm và mô hình phân tử hữu hạn từ phần mềm Abaqus là khá trùng khớp với nhau. Do đó mô hình trong nghiên cứu này có thể được sử dụng thay thế mô hình thí nghiệm để phân tích ứng xử của loại nút này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8267
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.