Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82675
Title: Nghiên cứu sự hấp phụ Coban từ dung dịch mô phỏng bằng chất trao đổi ion Diphonix.
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Hứa, Thị Thùy Duyên
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự hấp phụ coban từ dung dịch mô phỏng bằng chất trao đổi ion nhựa diphonix. Dựa vào kết quả của thí nghiệm này, chúng ta sẽ đề xuất điều kiện tối ưu để hấp phụ và thu hồi coban như tìm ra nồng độ dung dịch acid HCl phù hợp để hấp phụ, thu hồi cũng như là rửa giải coban ra khỏi dung dịch sau khi hấp phụ. Đề tài gồm các thí nghiệm sau: đầu tiên tạo dung dịch mô phỏng chứa coban sau đó tiến hành các khảo sát – Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ acid – Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ nhựa – Khảo sát khả năng hấp phụ tối ưu coban của nhựa diphonix – Rửa giải coban ra khỏi nhựa diphonix, được thực hiện ở phòng thí nghiệm ở điều kiện phòng. Kết quả đạt được như sau: Quá trình hấp phụ: Nồng độ dung dịch acid HCl là 0.2 M; Nồng độ nhựa trao đổi ion là 20 g/L; Hấp phụ tuân theo phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir; Hiệu suất hấp phụ tối ưu Coban là 39.67 mg/1g nhựa. Quá trình rửa giải: Nồng độ dung dịch acid HCl là 4 M. Kết quả cho thấy rằng, nhựa trao đổi ion Diphonix rất hiệu quả trong việc tách và thu hồi coban từ dung dịch mô phỏng có nồng độ acid thấp.
Description: 42 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82675
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.