Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8276
Title: Nguyễn Trường Tộ và khát vọng canh tân đất nước
Authors: Đỗ, Quang Hưng
Đỗ, Xuân Trường
Keywords: Nguyễn Trường Tộ
Canh tân đất nước
Cải cách đất nước
Ý thức dân tộc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 02+03 .- Tr.125-127
Abstract: Lịch sử phát triển của dân tộc đã ghi nhận nhiều cuộc cải cách, canh tân đất nước: Khúc Hạo (907), Hồ Quý Ly (cuối thế kỷ XIV - đầu thế kỷ XV), Lê Thánh Tông (cuối thế kỷ XV), Quang Trung - Nguyễn Huệ (cuối thế kỷ XVIII), Minh Mạng (nửa đầu thế kỷ XIX)... với mức độ thành công khác nhau và do nhiều nguyên nhân chi phối. Tuy nhiên, mục đích chung của những cuộc cải cách ấy là khẳng định ý thức tự tôn, sự trường tồn dân tộc, mong đưa đất nước tiến cùng thời đại. Một trong những cuộc cải cách thời cận đại Việt Nam gắn liền với tên tuổi nhà cải cách Nguyễn Trường Tộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8276
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.