Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8289
Nhan đề: Effect of lipid requirement of swamp eel (Monopterus albus) fingerlings
Tác giả: Tran, Thị Thanh Hien
Lam, My Lan
Nguyen, Thi Xuan Anh
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: The study was conducted to determine optimal protein and lipid levels for swamp eel (Monopterus albus Zuiew, 1793) fingerlings. The experiment was set up with 12 dietary treatments, including four dietary protein levels (35%, 40%, 45% and 50%) and three dietary lipid levels (6%, 9%, 12%). Swamp eel fingerlings were stocked in 40 L plastic tanks and cultured for 8 weeks. The results showed that survival of eels was not affected by either dietary lipid or protein levels (p>0.05). Specific growth rate (SGR) of eels increased with increasing protein levels up to 45%. However SGR decreased in treatment of 50% dietary protein. The best growth and food conversion ratio (FCR) were 1.17% at 40% protein and 1.15% at 6% lipid. The diets containing 40% protein and 6% lipid were suitable for optimal growth of swamp eel.
Mô tả: 10p.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8289
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
375.22 kBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.