Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82941
Title: Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: thực trạng và giải pháp
Authors: Cảnh, Chí Hoàng
Nguyễn, Kiều Oanh
Keywords: Phát triển công nghiệp hỗ trợ
Giải pháp
Việt Nam
Thực trạng
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 606 .- Tr.92-94
Abstract: Phát triển công nghiệp hỗ trợ được xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành Công nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với tiến trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tuy đã có những bước tiến nhất định, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất trong nước, vì vậy, để phát triển ngành công nghiệp này cần có những giải pháp đồng bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82941
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.