Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8297
Title: Chủ động, tích cực nâng vị thế quốc gia
Authors: Đình Tùng
Keywords: Tổ chức xây dựng Đảng
Công tác đối ngoại
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 02+03 .- Tr.128-132
Abstract: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ công tác đối ngoại: chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều thuận lợi để phát triển đất nước. Năm 2017 là năm có nhiều thành tựu trong công tác đối ngoại của Đảng, đối ngoại của Nhà nước và đối ngoại của Nhân dân khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, là cơ sở một sức mạnh mới, khi thế mới chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, nâng vị thế quốc gia lên tầm cao mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8297
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.