Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8307
Title: Nghiên cứu ứng dụng chuyển động Brownian hình học để xây dựng mô hình bồi hoàn cho dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư PPP =
Other Titles: Applied Geometric Brownian Motion to develop a compensation modelfor publicprivate i nfrastructu re projects
Authors: Nguyễn, Thanh Phong
Keywords: Dự án
Quản lý dự án
Chấm dứt sớm
Mô hình bồi hoàn
Mô hình hợp tác công tư
Chuyển động Brownian hình học (GBM)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 598 .- Tr.65-67
Abstract: Các dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư PPP đòi hỏi một lượng vốn đầu tư vô cùng lớn do quy mô, tính đa dạng liên ngành cũng như mức độ rủi ro của chúng. Một trong những rủi ro vận hành của dự án PPP là tình trạng dự án bị chấm dứt sớm. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới WB (2011) có đến 334 trong tổng số số 4.874 dự án theo mô hình hợp tác công tư PPP (6,85%) từ năm 1984 đến năm 2010 đã rơi vào tình trạng phải chấm dứt sớm. Nghĩa là, dự án sẽ bị kết thúc sớm trước thời điểm kết thúc giai đoạn chuyển nhượng dự án. Trong trường hợp này sẽ có rất nhiều vấn đề phải được giải quyết khi phải chấm dứt sớm dự án PPP. Một trong những vấn đề quan trọng nhất là vấn đề đền bù thỏa đáng của nhà nước trả cho công ty được nhượng quyền để nhà nước tiếp nhận lại dự án và tiếp tục vận hành dự án. Chính vì vậy, bài báo này nghiên cứu việc ứng dụng mô hình chuyển động Brownian hình học (GBM) để xây dựng mô hình bồi hoàn định lượng hỗ trợ cho quá trình thương lượng giữa nhà nước và tư nhân trong dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư ppp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8307
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_264.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.