Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8312
Title: Những vấn đề về sự tham gia cộng đồng và đánh giá sự tham gia trong công tác bảo tồn di sản kiến trúc đô thị tại Hà Nội =
Other Titles: Community participation issues and assessment in urban architectural heritagepreservation in Hanoi
Authors: Đào, Thị Như
Keywords: Sự tham gia cộng đồng
Đánh giá
Bảo tồn di sản
Kiến trúc đô thị
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 598 .-Tr.79-82
Abstract: Phương pháp sự tham gia cộng đồng đang trở thành xu hướng phối hợp hiệu quả để giải quyết các vấn đề chung trong nhiều lĩnh vực, trong đó có bảo tồn di sản. Tuy nhiên sự áp dụng phương pháp này ở mỗi địa phương với đặc điểm bản chất dân cư, văn hóa xã hội và giá trị di sản tại đó lại cần được triển khai khác nhau để có thể tận dụng những thế mạnh của nguồn lực xã hội và phù hợp với đặc thù khu vực. Đánh giá hiệu quả của sự tham gia cộng đồng trở thành một quy trình cần thiết để có thể hiện thực và nhân rộng các thành công của phương pháp tham gia cộng đồng. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều quan điểm và tiêu chí để đánh giá như: thông qua các thang mức độ tham gia của cộng đồng, thông qua kết quả hoặc quy trình người dân có thể đóng góp cho dự án bảo tồn đồ thị. Trong điều kiện riêng biệt của Hà Nội các phương thức trên chưa phản ánh hết các đặc trưng của sự tham gia của cộng đồng. Bài báo xem xét bản chất của sự tham gia của cộng đồng và xem xét nó trong bối cảnh văn hóa và giá trị di sản của Hà Nội để đưa ra các vấn đề cần quan tâm trong việc đánh giá hiệu quả của sự tham gia cộng đồng trong bảo tồn di sản tại địa phương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8312
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_411.07 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.