Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8319
Title: Đo lường tác động của biện pháp phi thuế quan Việt Nam đối với nhập khẩu nông sản
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Biện pháp phi thuế quan
Chính sách thương mại
Hàng nông sản
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 259 .- Tr.27-35
Abstract: Với xu hướng tự do hóa thương mại, các biện pháp phi thuế quan đang dần thay thế thuế quan trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. Các nước đang phát triển thường chú trọng đáp ứng các trở ngại do biện pháp phi thuế quan của nước phát triển đặt ra. Trong khi, coi nhẹ vai trò của biện pháp phi thuế quan trong chính sách ngoại thương của chính mình. Trong nghiên cứu này, tác giả đo lường tác động của biện pháp phi thuế quan áp đặt bởi các nước đang phát triển đến dòng hàng hoá nhập khẩu. Tác giả sử dụng mô hình trọng lực hấp dẫn cấu trúc, trong trường hợp nghiên cứu cụ thể tại thị trường Việt Nam đối với hàng nông sản nhập khẩu. Kết quả ước lượng cho thấy phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (PPML) là phù hợp nhất với dữ liệu chéo theo sản phẩm. Nghiên cứu chỉ ra rằng biện pháp phi thuế quan của Việt Nam đang có tác động tạo thuận lợi thương mại với mức chưa đáng kể so với tác động của biện pháp thuế quan truyền thống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8319
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.