Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83429
Title: Thành tựu hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Phương
Keywords: Hoạt động đối ngoại
Hội nhập quốc tế
Việt Nam
Thời kỳ đổi mới
Thành tựu
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 607 .- Tr.74-76
Abstract: Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng. Tuy vậy, lĩnh vực đối ngoại còn những hạn chế nhất định, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Do đó, để tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả cách mạng trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, việc nhận định, phân tích các thành tựu, hạn chế để từ đó xác định các giải pháp hữu hiệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83429
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.