Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83449
Title: Những nhân tố tác động đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Chí Ái
Keywords: Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Người lao động
Nhân tố tác động
Ý định tham gia
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 607 .- Tr.121-122
Abstract: Bài viết nhằm đánh giá tác động và tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) của người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu thực hiện khảo sát 300 người lao động được phân bổ đều ở các quận huyện trên địa bàn TP.HCM. Kết quả phân tích cho thấy 3 biến: "Hiểu biết & Thái Độ", "Thủ tục & Trách Nhiệm”, "Ảnh hưởng & Thu Nhập" có ảnh hưởng đến ý định tham gia BHXHTN. Với kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm gia tăng ý định tham gia BHXHTN của người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83449
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
966.18 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.