Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/835
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người giữ vững độc lập, tự do của tổ quốc
Authors: Trần, Ngọc Ngân
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhân tố con người
Con người Việt Nam
Lịch sử
Truyền thống
Độc lập
Tự do
Bảo vệ Tổ quốc
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Nghiên cứu Con người;Số 5 .- Tr.14-25
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong đấu tranh giành và giữ độc lập, tự do của Tổ quốc. Để giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc cần tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong điều kiện mới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/835
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.41 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.