Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8350
Title: Học thuyết vật quyền và việc xây dựng chế định vật quyền theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa
Authors: Trịnh, Tuấn Anh
Nguyễn, Văn Phúc
Keywords: Vật quyền
Vật quyền bảo đảm
Hệ thống pháp luật
Châu Âu lục địa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 04 .- Tr.18-28
Abstract: Trong hệ thống pháp luật dân sự, học thuyết vật quyền luôn được coi là “khung tham chiếu” để thiết kế điều luật bảo đảm tổng thể lợi ích của các chủ thể được xác lập trên cùng tài sản. Bài viết phân tích học thuyết vật quyền và lợi ích của việc xây dựng chế định này theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình sửa đổi pháp luật dân sự nhằm đáp ứng các tiêu chí hội nhập.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8350
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_33.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.