Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8356
Title: Đổi mới đào tạo đại học ngành luật theo định hướng tiếp cận năng lực – kiến nghị cho Trường Đại học Luật Hà Nội
Authors: Tôn, Quang Cường
Bùi, Đăng Hiếu
Keywords: Đổi mới
Đào tạo đại học
Ngành luật
Định hướng
Tiếp cận năng lực
Trường Đại học Luật Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 04 .- Tr.74-83
Abstract: Bài viết đề cập nhận thức chung về năng lực và các yêu cầu của đào tạo theo định hướng tiếp cận năng lực của người học; phân tích các yêu cầu đối với việc xây dựng chương trình đào tạo đại học theo định hướng tiếp cận năng lực và phương thức đánh giá kết quả học tập của người học theo định hướng tiếp cận năng lực; đề xuất một số nhiệm vụ mà Trường Đại học Luật Hà Nội cần thực hiện nếu muốn đổi mới đào tạo theo định hướng tiếp cận năng lực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8356
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.