Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8356
Nhan đề: Đổi mới đào tạo đại học ngành luật theo định hướng tiếp cận năng lực – kiến nghị cho Trường Đại học Luật Hà Nội
Tác giả: Tôn, Quang Cường
Bùi, Đăng Hiếu
Từ khoá: Đổi mới
Đào tạo đại học
Ngành luật
Định hướng
Tiếp cận năng lực
Trường Đại học Luật Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Luật học;Số 04 .- Tr.74-83
Tóm tắt: Bài viết đề cập nhận thức chung về năng lực và các yêu cầu của đào tạo theo định hướng tiếp cận năng lực của người học; phân tích các yêu cầu đối với việc xây dựng chương trình đào tạo đại học theo định hướng tiếp cận năng lực và phương thức đánh giá kết quả học tập của người học theo định hướng tiếp cận năng lực; đề xuất một số nhiệm vụ mà Trường Đại học Luật Hà Nội cần thực hiện nếu muốn đổi mới đào tạo theo định hướng tiếp cận năng lực.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8356
ISSN: 0868-3522
Bộ sưu tập: Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.19 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.