Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83651
Title: Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học và họat tính kháng oxy hóa của lá tắc (Fortunella japonica Thumb) và lá bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck).
Authors: Lê, Thị Bạch
Nguyễn, Hải Đăng
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Từ những dược liệu ban đầu là lá Tắc và lá Bưởi thuộc giống Bưởi Năm Roi. Sau khi được định danh là đúng loại sẽ được điều chế cao ethanol và cao phân đoạn. Sau đó tiến hành khảo sát sơ bộ thành phần hóa học, hàm lượng flavonoid tổng, polyphenol tổng và hoạt tính kháng oxy hóa của chúng theo hai phương pháp DPPH và ABTS•+. Đối với định tính thành phần hóa học: cả hai cao đều có chứa các alkaloid, flavonoid, sterol-triterpenoid, tannin, riêng lá Bưởi có chứa saponin. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn ghi nhận hàm lượng polyphenol và flavonoid tổng trong hai chiết xuất cao ethanol lần lượt là: Cao tổng ethanol lá Tắc 111.40±1.81 mg GAE/g cao chiết và 301.94±1.94 mg QE/g cao chiết. Cao tổng ethanol lá Bưởi 200.86±2.90 mg GAE/g cao chiết và 158.81±1.94 mg QE/g cao chiết. Về khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của các cao phân đoạn của lá Tắc và lá Bưởi theo phương pháp DPPH: cao EA lá Tắc có hoạt tính kháng oxy hóa tốt nhất (IC50 = 68.80 µg/mL) và Cao Hex lá Bưởi có hoạt tính kháng oxy hóa yếu nhất (IC50 = 945.34 µg/mL). Về khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa theo phương pháp ABTS•+: Cao EA của lá Tắc có hoạt tính kháng oxy hóa tốt nhất (IC50 = 17.67 μg/mL) và cao Hex của lá Bưởi có hoạt tính kháng oxy hóa kém nhất (IC50 = 363.79 μg/mL). Ngoài ra, các cao phân đoạn của lá Tắc điều có IC50 bé hơn các cao phân đoạn tương ứng của lá Bưởi theo cả hai phương pháp DPPH và ABTS•+ do đó có thể kết luận lá Tắc có hoạt tính kháng oxy hóa tốt hơn lá Bưởi.
Description: 50 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83651
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.