Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8368
Title: Các nguyên tắc cưỡng chế thu hồi đất ở Việt Nam
Authors: Phan, Trung Hiền
Huỳnh, Thanh Toàn
Keywords: Cưỡng chế
Nguyên tắc
Thu hồi đất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 05 .- Tr.12-25
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm, sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện nguyên tắc cưỡng chế trong trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Thông qua việc làm rõ nội dung, các yếu tố bảo đảm nguyên tắc cưỡng chế, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm thực thi có hiệu quả các nguyên tắc cưỡng chế thu hồi đất ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8368
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_17.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.