Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8371
Title: Pháp luật về bảo vệ thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm – Thực trạng và khuyến nghị
Authors: Nguyễn, Thanh Huyền
Vũ, Quang
Keywords: Bảo vệ
Động vật hoang dã
Động vật quý hiếm
Nguy cấp
Pháp luật
Thực vật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.22-30
Abstract: Bài viết phân tích tình trạng các quy định pháp luật còn chồng chéo, khó áp dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm như: về cách xác định loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm và mức độ nguy cấp cần bảo vệ; về bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm. Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm như: thống nhất về thuật ngữ; thống nhất về cách phân định loài nguy cấp, quý, hiếm; sửa đổi một số quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8371
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.