Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8379
Title: Tích tụ ruộng đất cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở huyện Hải Hậu, Nam Định
Authors: Nguyễn, Viết Đăng
Trần, Văn Công
Keywords: Tích tụ ruộng đất
Phát triển nông nghiệp
Xây dựng nông thôn mới
Hải Hậu
Nam Định
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.72-74
Abstract: Xuất phát từ yêu cầu thực tế của sản xuất nông nghiệp là cần tạo ra vùng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhiều địa phương đã thực hiện chính sách tích tụ và tập trung đất đai, đã được người dân đồng tình ủng hộ, mà phong trào lớn nhất là dồn điền đổi thửa. Trên cơ sở đánh giá quá trình và kết quả tích tụ ruộng đất, bài viết nhận diện các vấn đề tồn tại và đề xuất một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh tích tụ ruộng đất phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8379
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.