Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8381
Title: Thẩm quyền của tòa án Việt Nam trong giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài
Authors: Trần, Thị Thu Phương
Keywords: Thẩm quyền
Tòa án
Vụ việc dân sự
Yếu tố nước ngoài
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.56-68
Abstract: Bài viết phân tích những quy định mới của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về cách xác định thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng biệt của tòa án Việt Nam; đánh giá việc quy định thẩm quyền vượt ngoài lãnh thổ của tòa án Việt Nam và việc xác lập thẩm quyền riêng biệt của tòa án Việt Nam trên cơ sở sự thỏa thuận của các bên trong một số trường hợp đã thể hiện được sự tiến bộ của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8381
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.96 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.