Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8386
Title: Ảnh hưởng tỷ số nhịp cắt và chiều cao làm việc (a/de) đến ứng xử cắt dầm bê tông ứng suất trước gia cường tấm CFRP
Authors: Võ, Lê Ngọc Điền
Lương Nguyễn
Hồ, Hữu Chỉnh
Nguyễn, Minh Long
Keywords: Nhịp cắt
Chiều cao hữu hiệu
Bê tông ứng suất trước
Cáp không bám dính
Khả năng kháng cắt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.32-36
Abstract: Bài báo trình bày nghiên cứu ứng xử cắt của dầm bê tông ứng suất trước căng sau bán phần sử dụng cáp không bám dính được gia cường kháng cắt bằng tấm CFRP dạng dải U. Chương trình thực nghiệm thực hiện trên 6 dầm bê tông có cùng kích thước, tiết diện chữ T, căng sau bán phần được chia thành 2 nhóm tương ứng cường độ bê tông 38 và 73 MPa. Tất cả các dầm được gia cường 2 lớp CFRP dạng dải U rời rạc và tỉ số a/de thay đổi 1.5, 1.9 và 2.3. Kết quả cho thấy tấm gia cường kháng cắt CFRP làm việc hiệu quả hơn đối với dầm có cường độ bê tông cao. Khả năng tham gia kháng cắt của dải FRP dạng U suy giảm đáng kể khi tỉ số a/d giảm. Công thức thiết kế gia cường tính theo tiêu chuẩn CNRDT 200R (2013) và ACI 440 2R (2017) được kiểm chứng cho kết quả thấp hơn rất nhiều so với thực nghiệm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8386
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.27 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.