Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8387
Title: Chính sách, pháp luật bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Authors: Cao, Đại Đoàn
Keywords: Bảo đảm
Chính sách
Pháp luật
Quyền tự do
Tín ngưỡng
Tôn giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.03-13
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng pháp luật về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; chỉ ra một số điểm bất cập trong quản lí nhà nước về tôn giáo, đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà nước về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8387
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.