Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8392
Title: Pháp luật Việt Nam về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp – Bình luận và kiến nghị
Authors: Vũ, Thị Hải Yến
Keywords: Cạnh tranh không lành mạnh
Pháp luật Việt Nam
Sở hữu công nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.80-91
Abstract: Bài viết phân tích, làm rõ khái niệm hành vi cạnh tranh không lành mạnh, khái niệm và các loại chỉ dẫn thương mại, trên cơ sở đó nhận diện các dạng hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn, kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về xử lí hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8392
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.