Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8393
Title: Mô phỏng chuỗi phản ứng động đất với đặc tính vùng địa hình ở Việt Nam
Authors: Trần, Minh Nhật
Lê, Thanh Cường
Trần, Tuấn Anh
Lê, Văn Bình
Keywords: Pha ngẫu nhiên
Phổ phản ứng đàn hồi
Gia tốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .-Tr.37-42
Abstract: Bài nghiên cứu được viết nhằm đưa ra một phương pháp mô phỏng giản đồ gia tốc nền cho khu vực quốc gia Việt Nam. Giản đồ gia tốc được mô phỏng trên cơ sở tổng các hàm sóng Hình sin biến đổi theo tần số góc trên từng khoảng thời gian bằng hàm dạng với đỉnh gia tốc (PGA) được tham khảo trong TCVN 9386-2012 với cường độ nền được hiệu chỉnh sao cho phù hợp với các loại nền đất quy định trong TCVN 9386-2012 bằng việc so sánh với phổ phản ứng đàn hồi của từng loại nền đất quy định trong TCVN 9386- 2012.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8393
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_367.33 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.