Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8395
Title: Tặng cho tài sản trong Bộ luật dân sự Pháp
Authors: Lê, Thị Giang
Keywords: Bột luật dân sự
Pháp
Tặng cho tài sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.92-104
Abstract: Bài viết phân tích, bình luận các quy định về tặng cho tài sản trong Bội luật dân sự Pháp và rút ra các giá trị tham khảo trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng tặng cho tài sản.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8395
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.