Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83996
Nhan đề: Những nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên ngành Việt Nam học, Trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Trọng Nhân
Trương, Thị Kim Thủy
Từ khoá: Động cơ học tập
Trường Đại học Cần Thơ
Việt Nam học
Năm xuất bản: 2014
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Cần Thơ;Số 33(C) .- Tr.106-113
Tóm tắt: Mục đích chính của nghiên cứu này nhằm khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của Sinh viên ngành Việt Nam học, Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 4 nhân tố “Chương trình đào tạo, tài liệu học tập và năng lực của giảng viên ”, “Sự tương thích của ngành học và sức hấp dẫn của ngành học khác”, “Đánh giá của giảng viên, cơ sở vật chất trường học và độ khó của học phần”, “Mối quan hệ giữa kỹ năng và kiến thức trường lớp với việc làm thực tế” ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên. Từ kết quả đó, nhóm nghiên cứu đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần nâng cao động cơ học tập của sinh viên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83996
ISSN: 1859-2333
Bộ sưu tập: Trong Đại học Cần Thơ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
406.75 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.