Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8399
Title: Nghiên cứu ứng dụng hệ nano T1O2/GO (graphen oxit) đểxử lý COD và độ mầu trong nước rỉ rác
Authors: Đặng, Xuân Hiển
Nguyễn, Thị Ngọc Bích
Trần, Minh Đức
Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Xử lý nước rỉ rác
Ti02
Graphene oxit (GO)
Ti02/GO
Xúc tác quang hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.70-73
Abstract: Nước rỉ rác chứa một số chất hữu cơ cao phân tử rất khó phân hủy sinh học. Các phản ứng xúc tác quang hóa giúp nâng cao khả năng phân hủy sinh học của nước rỉ rác. Nội dung chính của nghiên cứu tập trung vào xử lý nước rỉ rác bằng kỹ thuật ôxy hóa sử dụng chất xúc tác quang trên cơ sở nano Ti02/graphen oxit (Ti02/GO). Tiến hành thay đổi các điều kiện xử lý như pH cường độ chiếu sáng, tỷ lệ vật liệu so với nước rỉ rác, kết quả cho thấy xử lý COD, TOC và độ màu đạt hiệu suất loại bỏ lần lượt là: 52,8%; 49,3%; 54,8 % trong điều kiện tới ưu pH= 4, tỷ lệ phủ Ti02 90:10 trong thời gian 6 giờ. Khảo sát tỷ lệ vật liệu xúc tác và lượng nước rỉ rác (tỷ lệ rắn lỏng R/L) cho kết quả ở tỷ lệ R/L = 2g/l cho hiệu suất xử lý cao nhất, hiệu suất xừ lý tương ứng: COD đạt 43,9% ; độ màu đạt 50% và tiết kiệm vật liệu tốt hơn. Nghiên cứu có thể kết luận hệ xúc tác TiO2/G0 là rất hiệu quả trong công đoạn tiền xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó có khả năng phân hủy sinh học trong nước rỉ rác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8399
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_309.37 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.70.175


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.