Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84001
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp: trường hợp sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Phan, Anh Tú
Giang, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Ý định khởi nghiệp
Sinh viên
Khoa Kinh tế à Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Cần Thơ
Issue Date: 2015
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Cần Thơ;Số 38 .- Tr.59-66
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp (KSDN) của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 233 sinh viên kinh tế (năm nhất và năm hai) thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Thực hiện một nghiên cứu khám phá chúng tôi tìm thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến ý định KSDN của sinh viên bao gồm: (1) Thái độ và tự hiệu quả, (2) Giáo dục và thời cơ khởi nghiệp, (3) Nguồn vốn, (4) Quy chuẩn chủ quan và (5) Nhận thức kiểm soát hành vi. Nghiên cứu mong muốn sẽ góp phần tích cực vào chương trình giáo dục khởi sự doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84001
ISSN: 1859-2333
Appears in Collections:Trong Đại học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
321.47 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.