Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84005
Title: Thực trạng việc làm của sinh viên ngành Việt Nam học (hướng dẫn viên du lịch) tốt nghiệp từ Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Trọng Nhân
Nguyễn, Mai Quốc Việt
Lý, Mỹ Tiên
Keywords: Hướng dẫn viên du lịch
Việc làm của Sinh viên tốt nghệp
Việt Nam học
Issue Date: 2015
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Cần Thơ;Số 39 .- Tr.102-109
Abstract: Nghiên cứu này khảo sát 91 sinh viên ngành Việt Nam học tốt nghiệp từ Trường Đại học Cần Thơ bằng phương pháp chọn mẫu kiểu thuận tiện. Các phương pháp được sử dụng để phân tích dữ liệu sơ cấp gồm thống kê mô tả, phân tích tương quan hai biến, phân tích độ tin cậy thang đo và phân tích nhân tố khám phá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sinh viên có việc làm chiếm tỷ lệ cao và thời gian tìm được việc làm nhanh. Hai kênh thông tin quan trọng để sinh viên tìm việc làm là thông báo của nhà tuyển dụng và sự giới thiệu của người quen. Kiến thức và kỹ năng học từ Trường chỉ được sử dụng vào công việc ở mức trung bình. Chức vụ có liên quan thuận đối với thu nhập và thu nhập có liên quan thuận với lòng yêu nghề và sự hài lòng với nghề. Một số yếu tố liên quan đến ngành đào tạo mới chỉ ở mức trung bình và hơi tốt. Sinh viên chưa có việc làm do ảnh hưởng của năng lực bản thân, tính chất công việc và lương bổng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84005
ISSN: 1859-2333
Appears in Collections:Trong Đại học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
347.74 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.