Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84026
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến kỹ năng quản lý ngân quỹ cá nhân của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Lê, Long Hậu
Lê, Tấn Nghiêm
Nguyễn, Lê Trang Anh
Keywords: Kỹ năng quản lý ngân quỹ cá nhân
Sinh viên
Trường Đại học Cần Thơ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Cần Thơ;Số 55(CĐ-KT) .- Tr.127-134
Abstract: Kết quả cũng cho thấy có sự khác biệt giữa sinh viên ở các khóa và ngành học khác nhau đối với kỹ năng quản lý tiết kiệm, nhưng không có sự khác biệt đối với kỹ năng quản lý chi tiêu. Dựa trên kết quả khảo sát, nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển kỹ năng quản lý ngân quỹ trong sinh viên nói chung và sinh viên của Trường nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84026
ISSN: 1859-2333
Appears in Collections:Trong Đại học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
518.26 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.